ALDI

Privacybescherming bij ALDI

Van harte welkom! Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze jobsite.

Uw privacy is belangrijk. Ook voor ons. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens dan ook zeer ernstig. We verwerken de gegevens conform aan de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de daaropvolgende Algemene Verordening Gegevensbescherming. Via deze pagina willen wij u verduidelijken welke gegevens wij wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Algemene bepalingen betreffende onze omgang met persoonsgegevens

Transparantie is een belangrijk begrip voor ALDI. We gebruiken uw gegevens enkel binnen het kader van de diensten die wij u verlenen. Deze diensten verlenen wij u uitsluitend op uw vraag.

Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen de verschillende verwerkingen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking. Het kan hier gaan om een derde partij die zelf als verantwoordelijke voor de verwerking optreedt, zoals bv. een verzekeraar, maar ook om verwerkers. Zo maken wij gebruik van dienstverleners – bv. IT-dienstverleners. We doen dit binnen de context van zowel onze website als onze app. Maar ook voor de afhandeling van vragen, klachten, bemerkingen, facturen en sollicitaties maken wij gebruik van dienstverleners. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. We waarborgen ook de beveiliging van uw persoonsgegevens door goede afspraken met deze verwerkers.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We zullen uw gegevens ook nooit doorgeven voor commerciële doeleinden.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Wat gebeurt er als u onze jobsite bezoekt?

Alle persoonsgegevens binnen het kader van onze website worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. We doen dit enkel voor de door u gevraagde diensten en verwerking van uw aanvragen.

Algemeen gebruik van cookies en local storage

Wij maken op onze website ook gebruik van zogenaamde "cookies" en gebruiken de lokale opslagcapaciteit van uw browser of “local storage" om u een maximaal gebruikscomfort te bieden.

Cookies zijn tekstbestanden die de browser op uw computer opslaat en die informatie over uw gebruik van onze website bevatten. Dankzij sommige cookies hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren of downloaden wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Andere cookies gebruiken we dan weer om onze site klantvriendelijker te maken. Een aantal van deze cookies blijven permanent op uw computer staan tenzij u deze wist.

In de standaardinstelling aanvaardt uw browser cookies. Zo hoeft u dus geen speciale instelling te configureren om cookies op uw computer te kunnen opslaan.

Indien u de opslag van cookies wil deactiveren, vindt u meer informatie hieromtrent via de help-functie in de menubalk van uw browser. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies het gebruik van de website kan beperken. Onze website kan echter ook probleemloos (maar wellicht met een paar beperkingen) gebruikt worden zonder local storage.

Meer informatie over onze cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functionaliteit en gebruiksgemak te bieden die je als gebruiker van onze website verdient. Zo plaatsen wij cookies voor de verschillende stappen in een sollicitatie.

We plaatsen deze cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kan hiertegen bezwaar uitoefenen door de instellingen van uw browser te wijzigen of door uw cookies te verwijderen.

Analytische cookies

Op deze website wordt de webanalysetool Adobe Analytics gebruikt. Adobe Analytics gebruikt cookies (cookies: “s_cc”, “s_fid”, “s_sq”,s_vi”) die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Uit deze gegevens kunnen, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen opgesteld worden. De door de cookies gegenereerde informatie wordt normaal gezien doorgegeven aan een server van Adobe in de VS en daar opgeslagen.

Aangezien we op deze website IP-anonimisering geactiveerd hebben, wordt door de door ons gekozen serverinstelling gegarandeerd, dat het IP-adres voor de geolocalisering geanonimiseerd wordt. Daarbij wordt het laatste octet van het IP-adres door nullen vervangen. Voordat de door de cookie gegenereerde gegevens opgeslagen worden, wordt het IP-adres door individuele generische IP-adressen vervangen. Adobe zal die informatie gebruiken om uw gebruik van de website voor ons te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten op te stellen en voor de verdere dienstverlening in verband met website- en internetgebruik.

U kan de opslag van cookies via uw browsersinstellingen uitschakelen en zo ook het gebruik van Adobe Analytics verhinderen. U kan bovendien verhinderen dat door de cookie genereerde gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door Adobe geregistreerd en verwerkt worden, door de gegevensverzameling en -opslag via volgende link tegengaan:

We plaatsen deze cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kan hiertegen bezwaar uitoefenen door de instellingen van uw browser te wijzigen of door gegevensverzameling op deze website voor deze browser uit te schakelen via:

Opslag in een logfile

Daarnaast hebben wij ook nog een logbestand op onze server. Bij elke toegang tot onze website, dit wil zeggen bij elke opvraging of poging tot opvragen van gegevens van onze server, worden gegevens over deze opvraging in een protocol-gegevensbestand opgeslagen (Logfile).

 • IP-adres
 • Naam van de opgevraagde gegevens
 • Datum en uur van de opvraging
 • Omvang van de datatransmissie
 • Melding of de opvraging succesvol was
 • Melding waarom een opvraging eventueel niet geslaagd is
 • Besturingssysteem en browsersoftware van uw computer
 • Beeldschermresolutie
 • Taal van de browser
 • Kleurdiepte
 • Browser-plugins (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.)
 • Alsook de website van waar u ons consulteert.

De tot stand gekomen records worden om statistische reden in logfiles weggeschreven en na statistische verwerking terug verwijderd. Deze gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden, enkel en alleen bij overtredingen van de wet behouden wij ons het recht voor om bepaalde records over te maken aan de bevoegde instanties om vervolging van rechtsinbreuken mogelijk te maken.

Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang om onze website-ervaring te optimaliseren.

Wat gebeurt er bij een sollicitatie?

U heeft de mogelijkheid om online te solliciteren voor een uitgeschreven vacature. In dit geval vult u persoonlijke gegevens in die wij uitsluitend gebruiken voor het verdere verloop van de sollicitatie. Ook wanneer u dit via één van onze vestigingen zou doen, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verdere verloop van uw sollicitatie. Uw persoonsgegevens worden op uw vraag verwerkt om de nodige stappen te zetten naar een mogelijk contract met u. We doen dit op grond van onze gerechtvaardigde belangen om geschikte kandidaten te kunnen identificeren en contracteren voor een job. We kunnen uw persoonsgegevens daarnaast ook verwerken voor de totstandkoming van een overeenkomst.

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen (bv. cv, sollicitatiebrief) binnen het kader van het sollicitatieproces worden enkel voor dit doel gebruikt. Het is ook mogelijk dat wij gegevens van u verwerken die afkomstig zijn van andere partijen, zoals referenties van vorige werkgevers of informatie van een recruitmentbedrijf. We zullen u hiervan echter steeds op de hoogte brengen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet vereist is. Indien uw sollicitatie niet succesvol zou zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar bijhouden om u eventueel later te contacteren. We zullen uw gegevens vroeger wissen indien u dit wenst, meer informatie kan u vinden onder “Welke mogelijkheden en rechten heeft u met het oog op de opgeslagen gegevens en het verdere gebruik ervan?”.

De gegevens die u aan ons verstrekt, worden in eerste instantie binnen onze onderneming verwerkt. Zo kan uw sollicitatie bijvoorbeeld automatisch doorgestuurd worden naar de ALDI centrale in uw regio, indien u solliciteerde voor één van hun functies.  Het is ook mogelijk dat uw persoonsgegevens bijvoorbeeld terechtkomen bij onze personeelsdienst, maar ook bij het betreffende departement.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

Welke mogelijkheden en rechten heeft u met het oog op de opgeslagen gegevens en het verdere gebruik ervan?

Als sollicitant kan u op elk ogenblik aan ons de vraag stellen of wij uw persoonsgebonden gegevens hebben opgeslagen en om welke gegevens het dan wel gaat. Als er persoonsgegevens van u verwerkt worden, bent u, in het kader van de AVG, een ‘betrokkene’ en beschikt u over de volgende rechten:

Recht van inzage: U kan  ons vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, met welk doel en voor hoe lang, om welke gegevenscategorieën het gaat en aan welke ontvangers of categorieën ontvangers deze gegevens zullen worden verstrekt. U kan ons ook een kopie van deze gegevens vragen.

Recht op rectificatie, vervollediging van de gegevens, beperking van de verwerking: U kan verzoeken om de rectificatie of vervollediging van onjuiste of onvolledige gegevens die op u betrekking hebben. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking te beperken, in het bijzonder in het geval van wettelijke bewaarverplichtingen.

Recht op gegevenswissing: Bij intrekking van uw toestemming en onder bepaalde omstandigheden kan u verzoeken om verwijdering uw persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht te vragen om uw persoonsgegevens in een machineleesbare vorm te verstrekken.

Recht van bezwaar, recht op intrekken toestemming: U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw toestemming intrekken.

Recht om klacht in te dienen: U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan de vereisten van AVG met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten uitoefenen via dataprotection@aldi.be, via ALDI Data Protection, Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere of via het contactformulier op deze website. Selecteer daarvoor Privacybescherming als Onderwerp. Indien u één van uw rechten wil uitoefenen, moeten wij natuurlijk zeker zijn dat u bent wie u beweert. Daarom kan u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen waarop uw voornaam, naam, geboorteplaats en geboortedatum zichtbaar zijn.

Wijzigingen op deze privacyverklaring

Deze verklaring wordt regelmatig herzien en wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met de wijzigingen in onze zakelijke noden en wettelijke verplichtingen. Om u in te lichten over de wijzigingen zullen wij updates plaatsen op onze website.

De laatste wijziging vond plaats op 17/09/2018.

Verantwoordelijke en Data Protection Officer

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking met betrekking tot onze website en app is:

ALDI Holding NV
Keerstraat 4
9420 Erpe-Mere

Voor de overige verwerkingen, is de verantwoordelijke afhankelijk van uw postcode (vragen, klachten, bemerkingen en facturen) of van de functie waarvoor u solliciteert. Via het contactformulier kan u een postcode invullen en dan wordt u getoond welk ALDI vestiging de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor die specifieke dienst. Indien uw persoonsgegevens door meerdere bedrijven binnen ALDI België zouden verwerkt worden, delen deze de verantwoordelijkheid.

Als u vragen of bemerkingen hebt over de verwerking van uw gegevens, of uw voormelde rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van ALDI België via dataprotection@aldi.be, via het contactformulier op deze website of via ALDI Data Protection, Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere.

U heeft steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.